Writings of Chilukuru Venkateswarlu in ENGLISH

1. VALMIKI RAMAYANAM(836 pages)

1. Bala Kandam

2. Ayodhya Kandam

3. Aranya Kandam

4. Kishkinda Kandam

5. Sundara Kandam

6. Yuddha Kandam

7. Uttara Kandam

2. RAMAYANAM( Abridged )- 578 pages

1. Bala Kandam

2. Ayodhya Kandam

3. Aranya Kandam

4. Kishkinda Kandam

5. Sundara Kandam

6. Yuddha Kandam

7. Uttara Kandam

3. SRI RAMAVATAARA TATWAM (846 pages)

1. Bala Kandam

2. Ayodhya Kandam

3. Aranya Kandam

4. Kishkinda Kandam

5. Sundara Kandam

6. Yuddha Kandam

4. MAHABHARATAM (808 pages)

1. Adi Parvam

2. Sabha Parvam

3. Aranya parvam

4. Virata Parvam

5. Udyoga Parvam

6. Bheeshma Parvam

7. Drona Parvam

8. Karna Parvam

9. Salya Parvam

10. Sauptika Parvam

11. Sthree Parvam

12. Shanti Parvam

13. Anusasanika parvam

14. Aswamedha Parvam

15. Asramavasa Parvam

16. Mousala Parvam

17. Mahaprastanika Parvam

18. Swargarohana Parvam

5. SRI KRISHNA - A DIPLOMAT AND A STATESMAN (134 pages)

1. Sri Krishna - A Diplomat and A Statesman

6. PUNARAPI JANANAM (75 pages)

1. Punarapi Jananam

7. LITERARY LEGENDS (6 poets)

1. Nannayyabhattu

2. Tikkana Somayaji

3. Errapregada

4. Valmiki Maharshi

5. Vedavyasa

6. Pothana

11. SRI KRISHNA TATWAM(76 pages)

1. Sri Krishna Tatwam

12. Heritage of India

1. Heritage of India - 1

2. Heritage of India - 2

3. Heritage of India - 3

4. Heritagetage of India - 4

Feedback

No Feedbacks...