SRI RAMAKRISHNA TAPOVANAM

Sthapakaayacha Dharmasya Sarva Dharma Swaroopinim Avatara varishtaaya Ramakrishnayate Namaha

"One who awakens the spiritual consciousness know him as Satchidananda in Human form."

- Sri Ramakrishna Paramahamsa.

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswaraha
Gurur Saakshat Param Brahma
Tasmai Sri Gurave Namaha

Feedback

No Feedbacks...